Η αδήλωτη εργασία έχει φτάσει το 30%…


Έρευνα για την αδήλωτη εργασία και τα χαρακτηριστικά της πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με σκοπό να εξετάσει τους παράγοντες που προκαλούν το φαινόμενο, πού εντοπίζεται και τους λόγους επέκτασής του μέσω μορφών απασχόλησης που το ευνοούν. Στην Ελλάδα, λόγω βαθιάς ύφεσης της οικονομίας την τελευταία τριετία και καταλυτικής επιρροής αυτής στα ποσοστά της ανεργίας, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων ωθείται να μειώσει το προσωπικό που απασχολεί και να αυξήσει τις επιχειρηματικές και ατομικές συμβάσεις εργασίας έναντι των κλαδικών. Σαν αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με το μέγεθος της παραοικονομίας της χώρας μας, καταγράφεται η ανάπτυξη μιας δευτερεύουσας αγοράς εργασίας με αντίστοιχα χαρακτηριστικά της επίσημης, στην οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο το φαινόμενο της αδήλωτης απασχόλησης· της αμειβόμενης δραστηριότητας που είναι νόμιμη ως προς τη φύση της, αλλά δεν δηλώνεται στις δημόσιες αρχές, με συνέπεια την αποφυγή φορολογίας και των αντίστοιχων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Από τους ελέγχους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, η αδήλωτη εργασία στο σύνολο της οικονομίας ανήλθε στο 30% το 2011. Η εμπειρική ανάλυση της αδήλωτης εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί ο αριθμός των ωρών που εργάζεται ένα άτομο στην ανεπίσημη αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό προσεγγίζεται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος της αυτοαπασχόλησης σε μια οικονομία, συμπεριλαμβανομένων και των συμβοηθούντων μελών σε οικογενειακή επιχείρηση. Οι εργασιακές σχέσεις σε αυτές τις μορφές απασχόλησης αποσκοπούν στον πιο άμεσο έλεγχο της παραγωγής και των όρων αμοιβής τους. Το ύψος της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα είναι διπλάσιο του μέσου όρου της ευρωζώνης και ανέρχεται στο 31% της συνολικής απασχόλησης το 2011.

Στον πρωτογενή τομέα (73%) και στα Επιστημονικά-Τεχνικά επαγγέλματα (δικηγόροι, λογιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, αρχιτέκτονες, επιστημονική έρευνα κ.ά., 61%), καταγράφονται ουσιαστικά, τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα. Οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση αποκομίζουν εισόδημα από την εργασία τους, αλλά στην πλειοψηφία τους δεν καταβάλλουν εισφορές ασφάλισης. Το ποσοστό των βοηθών σε οικογενειακή επιχείρηση ανέρχεται στο 5% στην Ελλάδα, όταν στο μέσο όρο της ευρωζώνης δεν ξεπερνά το 1% κατά το 2011. Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση στην Ελλάδα καταγράφεται στον πρωτογενή τομέα (18%) και στην εστίαση (13%).

Από τη σύγκριση μεταξύ σημαντικών κλάδων της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, φαίνεται ότι στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος – την κατεξοχήν δραστηριότητα τουριστικής ζήτησης, οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της αδήλωτης εργασίας (αυτοαπασχόληση, βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση) είναι ηπιότεροι. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται και από έμμεσες προσεγγίσεις της αδήλωτης εργασίας, καθώς η διαφορά μεταξύ των μισθωτών απασχολούμενων στην έρευνα Εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ και των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, βάσει των Αναλυτικών Περιοδικών δηλώσεων, είναι μικρότερη σε σχέση με τις κατασκευές, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, το εμπόριο και την εστίαση.

Πρόσθετες πληροφορίες και ολοκληρωμένη τη μελέτη, θα βρείτε εδώ: Έρευνα Αδήλωτης Εργασίας (12.2012)


Η αδήλωτη εργασία έχει φτάσει το 30%…

Leave a Reply