Έρευνα «Βαρόμετρο για τις Συνθήκες Εργασίας στην Εποχή της Νόσου COVID-19»

barometre
Με την ολοκλήρωση και του Β΄ κύκλου της έρευνας της KPMG να συμπίπτει με την ελεύθερη μετακίνηση, τη σταδιακή επιστροφή των εργαζομένων στην εργασία τους, καθώς και τη διαρκή βελτίωση των επιδημιολογικών παραμέτρων, αποτυπώνεται παράλληλα και στην έρευνα η χαλάρωση των μέτρων, σε συνδυασμό με την γενικότερη αισιοδοξία για την πορεία της νόσου στη χώρα μας.

Της Έθελ Αγγελάτου,

Η ανησυχία των εργαζομένων για την υγεία τους, αλλά και του περιβάλλοντος τους βαίνει μειούμενη.

Μέσα από την έρευνα αυτή διεξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο εργασίας, που οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες κρίνουν πως θα καθιερωθεί ως μορφή εργασίας. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι διαφορετικές πολιτικές και μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι εταιρείες και κατ’ επέκταση ο αντίκτυπός τους στην αντιλαμβανόμενη εικόνα των εργαζομένων για τις εταιρείες τους.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεταβολές από τον πρώτο κύκλο         

 • Συνολικά αυξήθηκε και έφτασε το 93% η υιοθέτηση από τις εταιρείες του μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας (88% στο 1ο κύκλο), καθώς και του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας όπου έφτασε το 32% (από 21% στο 1ο κύκλο).
 • Έχει ατονήσει σε σχέση με τον 1ο κύκλο, η θετική επίδραση στη γνώμη των εργαζομένων για την εταιρείας τους αναφορικά με τα μέτρα που πήραν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μειώθηκε από το 74% στο 57%. Μείωση που αποδίδεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρείες έλαβαν έγκαιρα μέτρα και δεν προκαλούν πλέον έκπληξη τους εργαζόμενους, αλλά παράλληλα και η εφαρμογή του μέτρου αναστολής συμβάσεων (22%) το οποίο επίσης φαίνεται ότι αποτελεί λόγο μείωσης στο ποσοστό της θετικής εικόνας.
 • Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το 1ο κύκλο της έρευνας στην αίσθηση που έχουν οι εργαζόμενοι σχετικά με το μέλλον της εξ αποστάσεως εργασίας στην Ελλάδα. Βελτιώθηκε σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων που θεωρεί ότι θα ενσωματωθεί στην πολιτική των εταιρειών ως μόνιμη μορφή εργασίας και ανέρχεται στο 40% έναντι του 11% του 1ου κύκλου.

Καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας

 • Το 72% των εργαζόμενων σε Πολυεθνικές εταιρείες έχει θετική στάση, έναντι 62% αυτών σε Ελληνικές εταιρείες.
 • Ο Κλάδος της Πληροφορικής και Τεχνολογίας έχει θετική στάση άνω του 80% με τον κλάδο της Βαριάς Βιομηχανίας να βρίσκεται στο 56%.
 • Το 70% των μη διοικητικών στελεχών έχει θετική στάση, έναντι 53% των Ιδιοκτητών/ Γενικών Διευθυντών.

Παραγωγικότητα          

 • Η εξοικείωση με τα πληροφοριακά συστήματα έχει άμεση επιρροή στην παραγωγικότητα η οποία μεταβάλλεται θετικά από 36% σε 42% για όσους δηλώνουν εξοικειωμένοι, ανεξαρτήτου αν εργάζονται σε Ελληνικές ή Πολυεθνικές εταιρείες.
 • Υπάρχει θετική συσχέτιση με την παραγωγικότητα για όσους δηλώνουν ότι έχουν προσαρμοστεί πλήρως στην εξ αποστάσεως εργασία (78% έχει επηρεαστεί θετικά).
 • Το 40% των γυναικών εκτιμούν ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει επιδράσει θετικά στην παραγωγικότητά τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών βρίσκεται στο 33%, ενώ ανά ηλικιακή ομάδα, παρατηρούμε και πάλι μια προοδευτική αύξηση της θετικής επίδρασης όσο μικραίνουν οι ηλικιακές ομάδες, από 26% για τους άνω των 60 ετών, έως 58% για τους κάτω των 30 ετών.
 • Χαμηλότερα είναι τα ποσοστά συχνής παροχής ανατροφοδότησης στις Ελληνικές εταιρείες έναντι των Πολυεθνικών (32% έναντι 45%).

Ανησυχίες και προβληματισμοί             

 • Μεγαλύτερη δυσκολία στην εξ αποστάσεως εργασία παραμένει η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου. Ως σημαντικότερη αιτία αναδείχτηκε η αύξηση του φόρτου εργασίας (58%). Η αύξηση του φόρτου εργασίας είναι πιο αισθητή στους εργαζομένους σε Πολυεθνικές εταιρείες (60%) και για τα Διοικητικά στελέχη (67%).
 • Η ανησυχία των εργαζομένων για την εγχώρια οικονομία παρουσιάζει αύξηση, φτάνοντας το 83%, σε σχέση με τον 1ο κύκλο της έρευνας (76%) ενώ η ανησυχία σε σχέση με τη σωματική και ψυχολογική υγεία έχει μειωθεί στο 54% έναντι του 63% του 1ου κύκλο της έρευνας.
 • Η ανησυχία για μείωση των αποδοχών παραμένει σταθερά η μεγαλύτερη ανησυχία των εργαζομένων σε σχέση με την εργασία τους, πλέον στο 54% (στις Ελληνικές εταιρείες 58% ενώ στις Πολυεθνικές 46%).

Για ολόκληρη την έρευνα και τα αποτελέσματά της πατήστε εδώ.

Πηγή: KPMG


Έρευνα «Βαρόμετρο για τις Συνθήκες Εργασίας στην Εποχή της Νόσου COVID-19»

Leave a Reply